Privacy Policy

Privacy Policy

PRIVACYBELEID

Business Change Mentor (verder beschreven ala BCMentor) biedt een individuele of samenwerkende service
voor het creëren, analyseren, delen en bespreken van business change issues, zoals business change-modellen
(hierna “Content” genoemd). Bovendien maakt het het mogelijk om zinvolle metadata en commentaren toe te
voegen aan inhoud die individueel of gezamenlijk is gemaakt.

BCMentor zet zich in om de privacy van de gebruikers te beschermen en om alle relevante wetten na te leven. Dit
privacybeleid beschrijft algemene regels die van toepassing zijn op al onze wereldwijde gebruikers, evenals
regels die specifiek van toepassing zijn op gebruikers in de EU.

Gegevensverzameling en gebruikspraktijken

U kunt ervoor kiezen om uw inhoud openbaar te maken zodat iedereen er toegang toe heeft, de toegang te
beperken tot een beperkt aantal andere BCMentor-gebruikers, of de inhoud privé te houden zodat alleen u er
toegang toe hebt.

Persoonlijke Gegevens

We verzamelen persoonlijk identificeerbare informatie (‘persoonlijke gegevens’) van u wanneer u er vrijwillig voor
kiest om persoonlijke gegevens te verstrekken. We gebruiken de persoonlijke gegevens die we verzamelen om
onze diensten aan te bieden en te verbeteren. Voorbeelden van persoonlijke gegevens die we verzamelen zijn
onder meer voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, factuur- en creditcardgegevens en
informatie over uw abonnement.

Gebruik van Persoonlijke Gegevens

BCMentor gebruikt de persoonlijke gegevens die u verstrekt op een manier die in overeenstemming is met dit
privacybeleid. Als u om een bepaalde reden Persoonsgegevens verstrekt, mogen we de Persoonsgegevens
alleen gebruiken in verband met de reden waarvoor ze zijn verstrekt. Wanneer we uw persoonlijke gegevens
ontvangen van een BCMentor-klant waarbij u zich hebt geregistreerd, kunnen we die persoonlijke gegevens
gebruiken om namens die BCMentor-klant contact met u op te nemen (via e-mail of anderszins). BCMentor en
zijn gelieerde ondernemingen gebruiken ook uw persoonlijke gegevens en andere niet-persoonlijk identificeerbare
informatie die via de website is verzameld om ons te helpen de inhoud en functionaliteit van de website te
verbeteren, om de gebruikers van onze website beter te begrijpen en om onze diensten te verbeteren.

Geaggregeerde persoonlijke gegevens

In een voortdurende inspanning om onze gebruikers beter te begrijpen, kunnen we de persoonlijke gegevens die aan de website worden verstrekt in geaggregeerde vorm analyseren. Deze geaggregeerde informatie identificeert u niet persoonlijk. We kunnen deze geaggregeerde gegevens delen met onze gelieerde ondernemingen, agenten en zakenpartners. We kunnen ook geaggregeerde gebruikersstatistieken openbaar maken om onze diensten te beschrijven aan huidige en potentiële zakenpartners, en aan andere derden voor andere wettige doeleinden.

Passief verzamelde informatie

Wanneer u via de website met ons communiceert, ontvangen en bewaren we bepaalde aanvullende niet
persoonlijk identificeerbare informatie. We ontvangen en registreren bijvoorbeeld automatisch informatie in onze
serverlogboeken van uw browser, inclusief uw IP-adres, browsertype en taal, verwijzende / exit-pagina’s en
URL’s, andere browsergeschiedenis, platformtype, aantal klikken, landingspagina’s, cookie-informatie, de
pagina’s die u heeft opgevraagd en bekeken, de hoeveelheid tijd die u op bepaalde pagina’s hebt doorgebracht
en de datum en tijd. We gebruiken deze gegevens alleen in geaggregeerde vorm, dat wil zeggen als een
statistische maatstaf, en niet op een manier die u persoonlijk zou kunnen identificeren. Met dit soort
geaggregeerde gegevens kunnen we erachter komen hoe vaak gebruikers delen van de website of services
gebruiken, zodat we de website aantrekkelijk kunnen maken voor zoveel mogelijk gebruikers en onze services
kunnen verbeteren. Als onderdeel van dit gebruik van informatie kunnen we geaggregeerde informatie
verstrekken aan onze partners over hoe onze gebruikers gezamenlijk de website gebruiken. We delen dit soort
statistische gegevens zodat onze partners ook begrijpen hoe vaak mensen hun diensten en de website
gebruiken, zodat ook zij u een optimale online ervaring kunnen bieden.

Als voorbeeld: we gebruiken Google Analytics om deze informatie te verzamelen en te bekijken en om verbinding
te maken met Google Analytics-advertentiefuncties. Hierdoor kunnen we relevante groepen beter informeren en
targeten. Momenteel hebben we geïmplementeerd:

• Remarketing met Google Analytics
• Rapportage van vertoningen in het Google Display Netwerk
• DoubleClick Platform-integraties
• Google Analytics-rapportage over demografische gegevens en interesses

Informatie die door Google Analytics wordt verzameld, wordt alleen samengevoegd met uw persoonlijke
gegevens als we uw voorafgaande toestemming hiervoor hebben verkregen. Google Analytics biedt u de
mogelijkheid om u hier af te melden voor het verzamelen van gegevens. Het is ook mogelijk om deze
gegevensverzameling en het verzenden van informatie te stoppen in uw browserinstellingen. We kunnen uw
persoonlijke gegevens delen met:

• Geautoriseerde serviceproviders. Onze geautoriseerde serviceproviders zijn bedrijven die namens ons
bepaalde services uitvoeren. Deze diensten kunnen bestaan uit het uitvoeren van bestellingen, het
verwerken van creditcardbetalingen, het bezorgen van pakketten, het bieden van klantenservice en marketingondersteuning, het uitvoeren van bedrijfs- en verkoopanalyses, het ondersteunen van de websitefunctionaliteit en het ondersteunen van prijsvragen, sweepstakes, enquêtes of andere functies die we aanbieden. Deze serviceproviders hebben mogelijk toegang tot uw persoonlijke gegevens voor zover dat nodig is om hun functies uit te voeren, maar we staan hen niet toe uw persoonlijke gegevens te delen of te gebruiken voor andere doeleinden.

• BCMentor-gelieerde ondernemingen. We kunnen informatie die we verzamelen, inclusief persoonlijke
gegevens, delen met bedrijven die eigendom zijn van of gelieerd zijn aan BCMentor. Door informatie te
delen met onze gelieerde ondernemingen, kunnen wij u informatie verstrekken over een verscheidenheid aan producten en diensten die u mogelijk interesseren. Alle BCMentor-bedrijven voldoen aan de toepasselijke privacy- en beveiligingswetten en zullen u in ieder geval in elke commerciële e-mail die ze u sturen de mogelijkheid geven om ervoor te kiezen dergelijke e- mailberichten in de toekomst niet meer te ontvangen.

Bescherming van BCMentor en anderen

We kunnen Persoonsgegevens vrijgeven als we te goeder trouw geloven dat vrijgave noodzakelijk is om onze
Servicevoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen
of veiligheid van ons bedrijf, onze werknemers, onze gebruikers of anderen te beschermen. Dit omvat, zonder
beperking, het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties voor het monitoren, detecteren en voorkomen van fraude.

In reactie op een dagvaarding of een soortgelijk onderzoeksverzoek, een gerechtelijk bevel of een verzoek om
medewerking van een wetshandhavings- of andere overheidsinstantie; om onze wettelijke rechten vast te stellen
of uit te oefenen; ter verdediging tegen juridische claims; of zoals anderszins vereist door de wet. In dergelijke
gevallen kunnen we eventuele juridische bezwaren of rechten die voor ons beschikbaar zijn, indienen of ervan
afzien.

Informatie-uitwisseling en openbaarmakingspraktijken

U kunt aangeven of u wilt dat uw inhoud toegankelijk is voor het publiek, voor een specifieke groep, voor een
groep geselecteerde individuen van uw keuze, of dat deze alleen voor uzelf privé toegankelijk moet zijn (alleen u
kunt ze openen met uw BCMentor-ID en wachtwoord).

Praktijken met betrekking tot uw vermogen om informatie bij te werken of te verwijderen

U kunt individuele inhoud die u op BCMentor heeft, verwijderen door de inhoud die u wilt verwijderen te
selecteren en vervolgens op de verwijderknop te klikken. Ga naar uw BCMentor-accountinformatiegebied om uw
profiel, standaardprivacy-instellingen voor inhoud en meer te bewerken.

Communicatie met u

BCMentor-communicatie wordt momenteel beheerd vanuit uw BCMentor op Marketingvoorkeuren en –
abonnementen. Ga naar uw BCMentor-accountinformatiegebied om uw instellingen voor e-mailmeldingen te
bewerken.

Projecten

• Eigendom van inhoud. De projecteigenaar is de eigenaar van alle daarin gemaakte inhoud. Als eigenaar
van de inhoud heeft hij of zij het recht om elke actie te ondernemen die hij of zij passend acht.

• Samenwerking. Al het werk dat door de medewerkers wordt gedaan, is eigendom van de projecteigenaar. De projecteigenaar heeft het recht om naar zijn oordeel leden aan zijn project toe te voegen en te verwijderen.

EU Gebruikers

Op 25 mei 2018 trad een nieuwe Europese privacywet in werking, de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG). Het legt nieuwe regels op aan bedrijven, overheidsinstanties, non-
profitorganisaties en andere organisaties die goederen en diensten aanbieden aan EU-individuen of die hun

gegevens verzamelen en analyseren. De AVG is van toepassing ongeacht waar de gegevens worden verwerkt
en waar de organisatie die gegevens verwerkt zich fysiek bevindt.
Het is bedoeld om de rechten van gebruikers te versterken in het licht van de snelle technologische
ontwikkelingen en de toenemende globalisering van bedrijfsactiviteiten waarbij elke vorm van verwerking van
persoonsgegevens betrokken is.
De AVG regelt de ‘verwerking’ van persoonlijke gegevens voor EU-individuen, waaronder het verzamelen,
opslaan, overdragen of gebruiken. De term “persoonlijke gegevens” is zeer ruim onder nieuwe regelgeving en
strekt zich uit tot alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (een
“betrokkene”).

De AVG breidt ook het concept van gevoelige gegevens uit (onthullende persoonsgegevens: raciale / etnische
afkomst, politieke / religieuze enz. Opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid, seksleven en
seksuele geaardheid, genetische en biometrische gegevens).
BCMentor kan zijn gebruikers verzekeren dat het geen van dergelijke gevoelige gegevens verwerkt. BCMentor
zet zich in om te voldoen aan de EU-regelgeving voor gegevensbescherming en biedt zijn EU-gebruikers een aantal belangrijke garanties, zoals de volgende: We bewaren uw gegevens binnen BCMentor en onze vertrouwde derde partijen, behalve waar openbaarmaking wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld aan overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties. Sommige van onze vertrouwde derde partijen moeten mogelijk persoonlijke gegevens naar het buitenland overdragen. BCMentor is verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers en zorgt er altijd voor dat uw gegevens tijdens de overdracht beschermd en veilig blijven. BCMentor verwerkt uw gegevens alleen in overeenstemming met een legitiem doel, d.w.z. om onze diensten te leveren en te verbeteren. BCMentor volgt uw instructies met betrekking tot opslag en verwerking van uw gegevens. Belangrijk is dat de toestemming die u heeft gegeven om informatie te ontvangen over een verscheidenheid aan producten en diensten die BCMentor aanbiedt, op elk moment kan worden ingetrokken.
BCMentor-gebruikers hebben het ‘recht om te worden vergeten’, wat het recht inhoudt om te eisen dat BCMentor persoonlijke gegevens over u wist onder bepaalde voorwaarden, ook als de persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel van de verwerking of als de betrokkene zich terugtrekt. toestemming voor
de verwerking. U heeft nu ook het recht om in bepaalde omstandigheden de persoonsgegevens die u aan
BCMentor heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat.

BCMentor heeft en zal technische en organisatorische maatregelen nemen om de beveiliging van uw gegevens
te waarborgen.

BCMentor zal u zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen van een beveiligingsincident nadat het kennis
heeft genomen van het beveiligingsincident.

Andere

Wanneer u BCMentor-services gebruikt, bent u onderworpen aan de servicevoorwaarden van BCMentor.
Raadpleeg BCMentor Customer Care als u vragen heeft over deze service. Deze pagina beschrijft de huidige
BCMentor-praktijken met betrekking tot deze specifieke service. Deze informatie kan veranderen wanneer
BCMentor deze service herziet door functies toe te voegen of te verwijderen of door verschillende
serviceproviders te gebruiken.