Terms of Service

Terms of Service

1. Acceptatie van voorwaarden

Business Change Mentor (BCMentor) levert de BCMentor Services (hieronder gedefinieerd) aan u; onderhevig
aan de volgende Servicevoorwaarden, die van tijd tot tijd door ons kunnen worden bijgewerkt zonder
voorafgaande kennisgeving aan u.
Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de BCMentor-services, accepteert u en gaat u ermee
akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden en bepaling van de Servicevoorwaarden. Bovendien zijn u en
BCMentor bij het gebruik van bepaalde diensten, die eigendom zijn van of beheerd worden door BCMentor,
onderworpen aan alle gepubliceerde richtlijnen of regels die van toepassing zijn op dergelijke diensten, die van
tijd tot tijd kunnen worden gepubliceerd en gewijzigd. Al dergelijke richtlijnen of regels worden hierbij door
verwijzing opgenomen in de Servicevoorwaarden. BCMentor kan ook andere diensten aanbieden die onder
andere Servicevoorwaarden vallen.

2. Recht op wijziging

We behouden ons het recht voor om de Servicevoorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen of
aan te passen. Elke wijziging of aanpassing van de Servicevoorwaarden wordt onmiddellijk van kracht na
plaatsing door ons. Voor materiële wijzigingen in de Voorwaarden zullen we redelijke stappen ondernemen om u
op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen. In alle gevallen vormt uw voortdurende gebruik van de Sites na
publicatie van dergelijke wijzigingen, met of zonder kennisgeving, een bindende aanvaarding van deze gewijzigde
Servicevoorwaarden.

3. Beschrijving van BCMentor Services

BCMentor biedt gebruikers toegang tot een rijke verzameling bronnen (tools, inhoud, forums, databases) met
betrekking tot modellen op het gebied van verandermanagement en transformaties (de ‘BCMentor Services’). U
begrijpt en gaat ermee akkoord dat de BCMentor-services advertenties kunnen bevatten en dat deze advertenties
noodzakelijk zijn voor BCMentor om de BCMentor-services te leveren. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de
BCMentor-services bepaalde communicatie van BCMentor kunnen bevatten, zoals serviceaankondigingen,
administratieve berichten en de BCMentor-nieuwsbrief, en dat deze communicatie wordt beschouwd als
onderdeel van het BCMentor-lidmaatschap. Tenzij expliciet anders vermeld, zijn alle nieuwe functies die de
huidige BCMentor-services aanvullen of verbeteren, inclusief de release van nieuwe BCMentor-eigendommen,
onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de BCMentor-services worden
geleverd ‘AS-IS’ en dat BCMentor geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor de tijdigheid, verwijdering, verkeerde
levering of het niet opslaan van gebruikerscommunicatie of personalisatie-instellingen. U bent verantwoordelijk
voor het verkrijgen van toegang tot de BCMentor-diensten, en voor die toegang kunnen kosten van derden (zoals
internetprovider- of zendtijdkosten) worden gemaakt. U bent verantwoordelijk voor die kosten, inclusief de kosten
die verband houden met de weergave of levering van advertenties. Bovendien moet u voorzien in en bent u
verantwoordelijk voor alle apparatuur die nodig is om toegang te krijgen tot de BCMentor Services.

U begrijpt dat de technische verwerking en verzending van de BCMentor-diensten, inclusief uw inhoud, (a)
overdrachten via verschillende netwerken kan omvatten; en (b) veranderingen om te voldoen aan en aan te
passen aan technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten.

4. Service Implementation and Payment Terms

A. U stemt ermee in om de Service alleen te gebruiken via onze website en / of geautoriseerde softwareapplicatie
en we behouden ons de goedkeuringsbevoegdheid voor wat betreft de implementatie en het gebruik van de
Service op de Site. We kunnen de service opschorten als we implementatieproblemen met de site ontdekken.
Een dergelijke opschorting blijft van kracht totdat u de door BCMentor gespecificeerde problemen corrigeert en
een opschorting ontslaat u niet van uw betalingsverplichtingen onder de Overeenkomst.

B. U stemt ermee in ons actuele, volledige en nauwkeurige registratie-informatie voor de Service te verstrekken
en dergelijke informatie te onderhouden en correct bij te werken (‘Registratiegegevens’). Als u de Service
gebruikt, machtigt u ons om te bevestigen dat de Kaartrekening een goede reputatie heeft en blijft bij een
financiële instelling zolang u de Service gebruikt. U machtigt ons om van tijd tot tijd kredietrapporten of andere
achtergrondvragen te verkrijgen om te beoordelen of u in aanmerking komt om de Service te blijven gebruiken.

C. U stemt ermee in om waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te
verstrekken, zoals gevraagd door het registratieproces van de service (dergelijke informatie zijnde de
‘Registratiegegevens’). U gaat er verder mee akkoord dat u bij verstrekking van de Registratiegegevens, u niet
bewust materiële feiten of informatie zult weglaten of verkeerd zult voorstellen en dat u onmiddellijk gecorrigeerde
of bijgewerkte registratiegegevens via de Service invoert, of ons anderszins onmiddellijk schriftelijk op de hoogte
stelt van dergelijke wijzigingen of updates. U geeft verder toestemming en machtigt ons om uw
registratiegegevens te verifiëren zoals vereist voor uw gebruik van en toegang tot de dienst. Zodra u zich
abonneert op de Service, ontvangt u een unieke gebruikers-ID en wachtwoord in verband met uw account (hierna
gezamenlijk ‘ID’s’ genoemd). U gaat ermee akkoord dat u onder geen enkele omstandigheid een andere persoon
uw ID’s mag laten gebruiken om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Service. U bent als enige en
volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw ID’s en voor alle kosten, schade,
aansprakelijkheden of verliezen die zijn opgelopen of geleden als gevolg van het feit dat u dit nalaat. Wij zijn niet
aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt door of verband houdt met diefstal van uw
identiteitsbewijzen, uw openbaarmaking van uw identiteitsbewijzen of uw autorisatie om een andere persoon
toegang te geven tot en gebruik te maken van de Service met uw identiteitsbewijzen. Bovendien bent u als enige
en volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account, inclusief eventuele kosten
die verband houden met de Service. U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk
ongeautoriseerd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging die u kent. U erkent dat de
volledige privacy van uw gegevens en berichten die tijdens het gebruik van de Service worden verzonden, niet
kan worden gegarandeerd.

D. BCMentor stuurt de betalingsgegevens van uw klanten naar de toepasselijke betalingsgateway. Maandelijkse
kosten voor de service zijn volgens de tarieven die zijn vastgesteld per servicetype en die door u zijn
overeengekomen tijdens het registratieproces. Dergelijke kosten kunnen door BCMentor worden gewijzigd na 30
dagen voorafgaande schriftelijke kennisgeving. Betalingen die kosten weerspiegelen voor het gebruik van de
Service in de voorgaande maand, worden onmiddellijk na het einde van elke kalendermaand van uw
geautoriseerde creditcard afgeschreven. De prijzen die in deze Overeenkomst en in elk schema, bewijsstuk of
gerelateerde overeenkomst hieromtrent zijn vastgesteld, zijn exclusief belastingen en andere vergoedingen die
aan BCMentor of u kunnen worden opgelegd voor de levering of het gebruik van de Dienst. U bent
verantwoordelijk voor dergelijke belastingen en andere kosten. De status van belastingvrijstelling wordt u
toegekend op vertoon van een voldoende bewijs van vrijstelling.

E. BCMentor is niet aansprakelijk voor enig verlies met betrekking tot terugboekingen, frauduleuze kosten of
andere acties door u of uw klanten die bedrieglijk, frauduleus of anderszins ongeldig zijn (‘Frauduleuze acties’).
Door de Service te gebruiken, ontslaat u BCMentor hierbij van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit
frauduleuze handelingen. U zult ook uw best doen om BCMentor onmiddellijk op de hoogte te stellen van
frauduleuze handelingen die van invloed kunnen zijn op de Service. BCMentor behoudt zich het recht voor om,
naar eigen goeddunken, uw account te beëindigen als u zich bezighoudt met, of een andere gebruiker of klant in
staat stelt om deel te nemen aan Frauduleuze acties.

5. BCMentor Privacybeleid

Registratiegegevens en bepaalde andere informatie over u zijn onderworpen aan ons toepasselijke privacybeleid.
Zie voor meer informatie het volledige BCMentor-privacybeleid op: Privacybeleid. U begrijpt dat u door uw gebruik
van de BCMentor-services instemt met het verzamelen en gebruiken (zoals uiteengezet in het toepasselijke
privacybeleid) van deze informatie, inclusief de overdracht van deze informatie naar Nederland en / of andere
landen voor opslag, verwerking en gebruik door BCMentor en zijn dochterondernemingen.

6. Ledenaccount, wachtwoord en beveiliging

U ontvangt een wachtwoord en accountaanduiding bij het voltooien van het registratieproces van de BCMentor-
service. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en account en

bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account. U stemt
ermee in om (a) BCMentor onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw
wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging, en (b) ervoor te zorgen dat u uw account aan
het einde van elke sessie verlaat. BCMentor kan en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die
voortvloeit uit het niet naleven van deze Sectie 5.

7. Gedrag van leden

U begrijpt dat alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto’s, grafische afbeeldingen, video,
berichten, tags of ander materiaal (‘Inhoud’), openbaar of privé verzonden, uitsluitend de verantwoordelijkheid zijn
van de persoon van wie dergelijke inhoud afkomstig is. Dit betekent dat u, en niet BCMentor, volledig

Master Your Change Challenge
verantwoordelijk bent voor alle inhoud die u uploadt, plaatst, e-mailt, verzendt of anderszins beschikbaar stelt via
de BCMentor Services. BCMentor heeft geen controle over de inhoud die via de BCMentor Services wordt
geplaatst en garandeert als zodanig niet de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke inhoud. U
begrijpt dat u door het gebruik van de BCMentor Services kunt worden blootgesteld aan inhoud die
aanstootgevend, onfatsoenlijk of aanstootgevend is. BCMentor is in geen geval aansprakelijk op enigerlei wijze
voor enige inhoud, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade
van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van enige inhoud die is gepost, gemaild,
verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de BCMentor Services.
U stemt ermee in om de BCMentor Service niet te gebruiken om:

• Inhoud te uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar te stellen die onwettig,
schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, lasterlijk,
inbreukmakend op andermans privacy, hatelijk of racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk is;

• Minderjarigen op enigerlei wijze te schaden;

• Zich uit te geven voor een persoon of entiteit, inclusief, maar niet beperkt tot, een BCMentor-functionaris,
forumleider, gids of gastheer, of uw band met een persoon of entiteit valselijk verklaren of anderszins
verkeerd voor te stellen;

• Headers te vervalsen of anderszins identificatiegegevens te manipuleren om de oorsprong van enige
inhoud die via de BCMentor Service wordt verzonden, te verhullen;

• Te uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar te stellen van inhoud die u volgens
de wet of onder contractuele of fiduciaire relaties niet beschikbaar mag stellen (zoals voorkennis,
eigendomsrechtelijke en vertrouwelijke informatie die u hebt geleerd of openbaar gemaakt als onderdeel
van uw dienstverband). relaties of onder geheimhoudingsovereenkomsten);

• Inhoud te uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar te stellen die inbreuk
maakt op een octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten
(‘Rechten’) van een partij;

• Materiaal te uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar te stellen dat
softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma’s bevat die zijn ontworpen om de
functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken,
vernietigen of beperken;

• De normale stroom van dialoog te verstoren, ervoor te zorgen dat een scherm sneller ‘scrolt’ dan andere
gebruikers van de BCMentor Service kunnen typen, of anderszins te handelen op een manier die een
negatieve invloed heeft op het vermogen van andere gebruikers om deel te nemen aan realtime
uitwisselingen;

• De BCMentor-diensten of -servers of netwerken die zijn verbonden met de BCMentor Service te
overschrijven of te verstoren, of de vereisten, procedures, beleidsregels of voorschriften van netwerken
die zijn verbonden met de BCMentor-diensten te negeren, inclusief het gebruik van een apparaat,
software of routine om onze kopteksten voor robotuitsluiting te omzeilen ;

• Opzettelijk of onopzettelijk een toepasselijke lokale, staats-, nationale of internationale wet te overtreden;

• Een ander te ‘stalken’ of anderszins lastig te vallen; en / of

• Verzamelen of bewaren van persoonlijke gegevens over andere gebruikers in verband met het verboden
gedrag en de verboden activiteiten zoals uiteengezet in de paragrafen hierboven.
U erkent dat BCMentor Content al dan niet vooraf screent, maar dat BCMentor en zijn aangewezen personen het
recht hebben (maar niet de verplichting) om naar eigen goeddunken alle Content die beschikbaar is via de
BCMentor vooraf te screenen, te weigeren of te verwijderen.

Diensten.

Zonder het voorgaande te beperken, hebben BCMentor en zijn aangewezen personen het recht om alle Inhoud te
verwijderen die de Servicevoorwaarden schendt of anderszins verwerpelijk is. U stemt ermee in dat u het gebruik
van inhoud moet evalueren en alle risico’s moet dragen die verband houden met het gebruik van inhoud, inclusief
het vertrouwen op de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke inhoud. In dit opzicht erkent u dat u niet mag vertrouwen op enige Inhoud die is gemaakt door BCMentor of ingediend bij BCMentor. U erkent,

stemt ermee in en gaat ermee akkoord dat BCMentor toegang heeft tot uw accountinformatie en inhoud, deze
kan bewaren en openbaar mag maken indien dit wettelijk vereist is of als u te goeder trouw gelooft dat een
dergelijk behoud of openbaarmaking van toegang redelijkerwijs noodzakelijk is om: (i) te voldoen aan juridische
procedures ; (ii) handhaving van de Servicevoorwaarden; (iii) reageren op beweringen dat enige Inhoud de
rechten van derden schendt; (iv) reageren op uw verzoeken om klantenservice; of (v) de rechten, eigendommen
of persoonlijke veiligheid van BCMentor, zijn gebruikers en het publiek te beschermen.

U begrijpt dat de BCMentor-diensten en software die zijn opgenomen in de BCMentor Service
beveiligingscomponenten kunnen bevatten die het mogelijk maken dat digitale materialen worden beschermd, en dat het gebruik van deze materialen onderworpen is aan gebruiksregels die zijn vastgesteld door BCMentor en / of contentproviders die content leveren aan de BCMentor.

Diensten.
U mag niet proberen om de gebruiksregels die in de BCMentor-diensten zijn ingebed, te omzeilen of te omzeilen.
Elke ongeoorloofde reproductie, publicatie, verdere distributie of openbare tentoonstelling van het materiaal dat
op de BCMentor Service wordt aangeboden, geheel of gedeeltelijk, is ten strengste verboden.

8. Online cursussen en certificeringen

De Sites zullen van tijd tot tijd online cursussen aanbieden in een specifiek studiegebied of over een bepaald
onderwerp (een ‘online cursus’). BCMentor en de instructeurs van de onlinecursussen behouden zich het recht
voor om een onlinecursus te annuleren, te onderbreken of opnieuw te plannen of om de inhoud ervan te wijzigen,
evenals de puntwaarde of het gewicht van een opdracht, examen of andere evaluatie van de voortgang.
Aangeboden onlinecursussen zijn onderhevig aan de onderstaande paragraaf Afwijzing van garanties / beperking
van aansprakelijkheid.

Voor sommige cursussen, afhankelijk van uw bevredigende prestaties in de online cursus, zoals bepaald naar het
oordeel van BCMentor, de instructeurs en de deelnemende instellingen, kunt u een verklaring krijgen waarin
wordt bevestigd dat u de les hebt voltooid (‘Verklaring van voltooiing’). Deze prestatieverklaring, indien aan u
verstrekt, is van BCMentor en / of van de instructeurs. U erkent dat de Verklaring van Prestatie, indien aan u
verstrekt, mogelijk niet is aangesloten bij BCMentor. Verder biedt BCMentor het recht om een dergelijke
Verklaring van Prestatie al dan niet aan te bieden voor een les. U erkent dat de prestatieverklaring en de online
cursussen van BCMentor niet in de plaats komen van een cursus die bij een geaccrediteerde instelling wordt
gevolgd en geen academisch krediet overdragen.

U erkent dat noch de instructeurs van een online cursus, noch de aangesloten deelnemende instellingen zullen
worden betrokken bij pogingen om de cursus erkend te krijgen door een educatieve of geaccrediteerde instelling,
tenzij expliciet anders vermeld door BCMentor. Het formaat van de prestatieverklaring zal worden bepaald naar
goeddunken van BCMentor en de instructeurs, en kan per klas verschillen in termen van opmaak, bijvoorbeeld of
het al dan niet je gedetailleerde scores of cijfers in de klas rapporteert, en op andere manieren.

9. Interstatelijke aard van communicatie op BCMentor-netwerk

Wanneer u zich registreert bij BCMentor, erkent u dat door het gebruik van de BCMentor-diensten om
elektronische communicatie te verzenden (inclusief maar niet beperkt tot e-mail, zoekopdrachten en andere
internetactiviteiten), u ervoor zorgt dat communicatie wordt verzonden via de computernetwerken van BCMentor.
resultaat, en ook als gevolg van de netwerkarchitectuur en zakelijke praktijken van BCMentor en de aard van
elektronische communicatie, kan zelfs communicatie die intrastatelijk van aard lijkt te zijn, resulteren in de
transmissie van interstatelijke communicatie, ongeacht waar u zich fysiek bevindt op het moment van verzending.
Dienovereenkomstig, door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, erkent u dat het gebruik van de
service resulteert in interstatelijke datatransmissies.

10. Inhoud die is ingediend of beschikbaar is gemaakt voor opname op de BCMentor Service

BCMentor claimt geen eigendom van Content die u indient of beschikbaar stelt voor opname in de BCMentor
Service. Met betrekking tot Inhoud die u indient of beschikbaar stelt voor opname op openbaar toegankelijke

delen van de BCMentor-diensten, verleent u BCMentor echter de volgende wereldwijde, royaltyvrije en niet-
exclusieve licentie(s), indien van toepassing:

• Met betrekking tot inhoud die u indient, maakt en beschikbaar stelt voor opname op openbaar
toegankelijke delen van BCMentor Groups, de licentie voor het gebruiken, distribueren, reproduceren,
wijzigen, aanpassen, publiekelijk uitvoeren en openbaar weergeven van dergelijke inhoud op de
BCMentor Service, uitsluitend voor de doeleinden van het verstrekken en promoten van de specifieke
BCMentor-groep waaraan dergelijke inhoud is verzonden of beschikbaar is gemaakt. Deze licentie
bestaat alleen zolang u ervoor kiest om dergelijke Inhoud in de BCMentor-diensten op te nemen en
wordt beëindigd op het moment dat u dergelijke Inhoud verwijdert of BCMentor verwijdert uit de
BCMentor-diensten.

• Met betrekking tot foto’s, afbeeldingen, audio of video die u indient, maakt en beschikbaar stelt voor
opname op openbaar toegankelijke delen van de BCMentor-diensten anders dan BCMentor Groups, de

licentie voor het gebruiken, verspreiden, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiekelijk uitvoeren en
openbaar maken dergelijke inhoud alleen op de BCMentor Service weergeven voor het doel waarvoor
dergelijke inhoud is ingediend of beschikbaar is gemaakt. Deze licentie bestaat alleen zolang u ervoor
kiest om dergelijke Inhoud in de BCMentor-diensten op te nemen en wordt beëindigd op het moment dat
u dergelijke Inhoud verwijdert of BCMentor verwijdert uit de BCMentor-diensten.

• Met betrekking tot andere Inhoud dan foto’s, afbeeldingen, audio of video die u indient, maakt en
beschikbaar stelt voor opname op openbaar toegankelijke delen van de BCMentor Service, de
eeuwigdurende, onherroepelijke en volledig sub-licentieerbare licentie voor gebruik, distributie,
reproductie, wijziging, aanpassing, dergelijke Inhoud (geheel of gedeeltelijk) publiceren, vertalen,
openbaar uitvoeren en openbaar weergeven en dergelijke Inhoud opnemen in andere werken in elk
formaat of medium dat nu bekend of later ontwikkeld is.
‘Openbaar toegankelijke’ gebieden van de BCMentor Service zijn die gebieden van het BCMentor-netwerk van
eigendommen die door BCMentor bedoeld zijn om beschikbaar te zijn voor het grote publiek. Bij wijze van
voorbeeld zouden publiek toegankelijke delen van de BCMentor Service, BCMentor Message Boards en delen
van BCMentor Groups zijn. Openbaar toegankelijke delen van de BCMentor Service omvatten echter geen BCMentor-diensten die bedoeld zijn voor privécommunicatie, zoals projecten, of gebieden buiten het BCMentor-netwerk van eigendommen zoals delen van World Wide Web-sites die toegankelijk zijn via hypertekst of andere links, maar niet gehost of bediend door BCMentor.

11. Bijdragen aan BCMentor

Door ideeën, suggesties, documenten en / of voorstellen (‘Bijdragen’) in te dienen bij BCMentor via haar
suggestie- of feedbackwebpagina’s, erkent u en gaat u ermee akkoord dat: (a) uw Bijdragen geen vertrouwelijke
of eigendomsinformatie bevatten; (b) BCMentor heeft geen enkele verplichting tot vertrouwelijkheid, expliciet of
impliciet, met betrekking tot de Bijdragen; (c) BCMentor heeft het recht om dergelijke Bijdragen te gebruiken of
openbaar te maken (of ervoor te kiezen deze niet te gebruiken of openbaar te maken) voor welk doel dan ook, op
welke manier dan ook, in alle media wereldwijd; (d) BCMentor heeft mogelijk iets vergelijkbaars met de Bijdragen
dat al in overweging is of in ontwikkeling is; (e) uw Bijdragen worden automatisch eigendom van BCMentor
zonder enige verplichting van BCMentor jegens u; en (f) je hebt onder geen enkele omstandigheid recht op enige
compensatie of terugbetaling van welke aard dan ook van BCMentor.

12. Vrijwaring

U stemt ermee in om BCMentor en haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen,
agenten, werknemers, partners en licentiegevers schadeloos te stellen en te vrijwaren van enige claim of eis,
inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit Inhoud die u
indient, plaatsen, verzenden, wijzigen of anderszins beschikbaar stellen via de BCMentor Services, uw gebruik
van de BCMentor Services, uw verbinding met de BCMentor Services, uw schending van de Servicevoorwaarden
of uw schending van rechten van een ander.

13. Algemene praktijken met betrekking tot gebruik en opslag

U erkent dat BCMentor algemene praktijken en limieten kan vaststellen met betrekking tot het gebruik van de
BCMentor-services, inclusief maar niet beperkt tot het maximale aantal dagen dat modellen, e-mailberichten,
berichten op het prikbord of andere geüploade inhoud worden bewaard door de BCMentor-services, de maximale
schijfruimte die namens u worden toegewezen op de servers van BCMentor, en het maximale aantal keren (en de
maximale duur waarvoor) u toegang mag krijgen tot de BCMentor-services in een bepaalde periode. U gaat
ermee akkoord dat BCMentor niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het verwijderen of niet opslaan van berichten en andere communicatie of andere inhoud die wordt onderhouden of verzonden door de BCMentor-services. U erkent dat BCMentor zich het recht voorbehoudt om accounts af te melden die voor een langere periode inactief zijn. De toegang tot de online lessen en de inhoud ervan kan worden gewijzigd afhankelijk van technische en andere omstandigheden. BCMentor probeert toegang te verlenen tot klassen voor de meest voorkomende technologieën, maar kan de functie en toegang ertoe niet garanderen gedurende meer dan 5 jaar na de overeenkomstige publicatiedatum. U erkent verder dat BCMentor zich het recht voorbehoudt om deze algemene praktijken en limieten van tijd tot tijd te wijzigen.

14. Wijzigingen aan BCMentor Services

BCMentor behoudt zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd de BCMentor Services (of enig deel
daarvan) met kennisgeving tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten. U gaat ermee akkoord dat

Master Your Change Challenge
BCMentor niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van
de BCMentor-diensten (of een deel daarvan).

15. Betalingsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

De huidige vergoeding voor de door u geselecteerde Service wordt automatisch en onmiddellijk in rekening
gebracht op uw betaalinstrument of rekening op de datum waarop u uw bestelproces voltooit. Vergoedingen die
voor één service in rekening worden gebracht, mogen niet worden gecrediteerd voor andere services.

Betaling voor abonnement

Betaling vindt plaats op basis van vooruitbetaling en de betaling wordt automatisch verlengd aan het einde van de looptijd. Het bedrag dat u moet betalen, is afhankelijk van de abonnementsperiode die u kiest. Als u uw
abonnement niet verlengt, keert uw account automatisch terug naar een gratis account en is deze onderhevig aan de beperkingen van een gratis account.

Betaling voor online

les Betaling vindt plaats op basis van vooruitbetaling. Het bedrag dat u moet betalen, is afhankelijk van de online les die u kiest.

16. Beëindiging

U kunt uw BCMentor-account en toegang tot de BCMentor-diensten beëindigen door een dergelijk
beëindigingsverzoek in te dienen bij BCMentor. U stemt ermee in dat BCMentor, zonder voorafgaande kennisgeving, uw toegang tot of uw BCMentor-account, elk bijbehorend e-mailadres en toegang tot de BCMentor-diensten onmiddellijk kan beëindigen, beperken of opschorten. De reden voor een dergelijke beëindiging, beperking van toegang of opschorting omvat, maar is niet beperkt tot, (a) schendingen of schendingen van de Servicevoorwaarden of andere opgenomen overeenkomsten of richtlijnen, (b) verzoeken van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties, (c) stopzetting of materiële wijziging van de BCMentor-diensten (of een deel daarvan), (d) onverwachte technische of beveiligingsproblemen of -problemen, (e) langereperioden van inactiviteit, (f) betrokkenheid van u bij frauduleuze of illegale activiteiten, en / of ( g) niet-betaling van door u verschuldigde vergoedingen in verband met de BCMentor-diensten.

Verder gaat u ermee akkoord dat alle beëindigingen, toegangsbeperkingen en opschortingen voor een gegronde reden naar eigen goeddunken van BCMentor zullen worden gemaakt en dat BCMentor niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige beëindiging van uw account, een bijbehorend e-mailadres of toegang tot de BCMentor Services. Beëindiging of downgrade van uw BCMentor-account of -services omvat een of meer van het volgende: (a) verwijdering van toegang tot alle of een deel van het aanbod binnen de BCMentor-diensten, (b) verwijdering van uw wachtwoord en alle gerelateerde informatie, bestanden en inhoud geassocieerd met of binnen uw account (of een deel daarvan), en (c) het blokkeren van verder gebruik van alle of een deel van de BCMentor Service.

Abonnement
Indien de gebruiker zijn of haar serviceovereenkomst met de BCMentor wil annuleren, moet hij of zij deze
opzegging uiterlijk twee weken na het aangaan van een serviceovereenkomst met de BCMentor of niet later dan
twee weken na automatische verlenging van de serviceovereenkomst uitvoeren. Annuleringen ter ere van het
voorgaande worden pro rata terugbetaald uiterlijk één maand nadat de BCMentor het annuleringsverzoek heeft
ontvangen.

Online klas
Indien de gebruiker zijn of haar serviceovereenkomst met de BCMentor wil annuleren, moet hij of zij deze
annulering uiterlijk twee weken na het aangaan van een serviceovereenkomst met de BCMentor uitvoeren. Dit
recht vervalt als je in deze periode meer dan 50% van de online les hebt bezocht. Annuleringen ter ere van het
voorgaande zullen uiterlijk één maand nadat de BCMentor het annuleringsverzoek heeft ontvangen, worden
terugbetaald

17. Omgaan met adverteerders

Uw correspondentie of zakelijke transacties met of deelname aan promoties van adverteerders die op of via de
BCMentor-diensten zijn gevonden, inclusief betaling en levering van gerelateerde goederen of services, en alle
andere voorwaarden, garanties of verklaringen die verband houden met dergelijke transacties, zijn uitsluitend
tussen jij en zo’n adverteerder. U stemt ermee in dat BCMentor niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enig
verlies of enige schade opgelopen als gevolg van dergelijke transacties of als gevolg van de aanwezigheid van
dergelijke adverteerders op de BCMentor Service.

18. Links

De BCMentor-services, of derde partijen, kunnen links naar andere World Wide Web-sites of bronnen bieden. U
erkent en gaat ermee akkoord dat BCMentor niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke
externe sites of bronnen, en het niet goedkeurt en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige Inhoud,
advertenties, producten of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen. Verder erkent u en
gaat u ermee akkoord dat BCMentor niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade
of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op
dergelijke Content, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een dergelijke site of bron.

19. De eigendomsrechten van BCMentor

U erkent en gaat ermee akkoord dat de BCMentor Service, Content en alle noodzakelijke software die wordt
gebruikt in verband met de BCMentor Service (‘Software’) bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie bevatten die
wordt beschermd door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en andere wetten. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat de inhoud in advertenties of informatie die aan u wordt gepresenteerd via de BCMentor-diensten of door adverteerders wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, servicemerken, patenten of andere eigendomsrechten en wetten. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door de toepasselijke wetgeving of zoals geautoriseerd door BCMentor of de toepasselijke licentiegever (zoals een adverteerder), stemt u ermee in om niet te kopiëren, reproduceren, wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, distribueren, verzenden, uitzenden, openbaar uitvoeren of geheel of gedeeltelijk afgeleide werken maken op basis van de BCMentor Service, zoals Content of de Software. De last om te bepalen of uw gebruik van informatie, software of andere inhoud op de site is toegestaan, ligt bij u.

BCMentor verleent u een persoonlijk, niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht en licentie om de inhoud en de
objectcode van zijn Software op een computer te gebruiken via uw persoonlijke account; op voorwaarde dat u niet
(en niet toestaat dat een derde partij) kopieert, wijzigt, er een afgeleid werk van maakt, reverse-engineert, reverse
assembleert of anderszins probeert de broncode te ontdekken, verkoopt, toewijst, sublicentieert, een
veiligheidsbelang verleent in of anderszins enig recht op de Software of inhoud overdragen. U stemt ermee in de
Software of Inhoud op geen enkele manier of in welke vorm dan ook te wijzigen, noch gewijzigde versies van de
Software en Inhoud te gebruiken, inclusief (maar niet beperkt tot) om ongeautoriseerde toegang tot de BCMentor Service te verkrijgen. U stemt ermee in om op geen enkele andere manier toegang te krijgen tot de BCMentor- services dan via de interface die wordt aangeboden door BCMentor voor gebruik bij toegang tot de BCMentor-diensten. U stemt ermee in dat u nooit om welke reden dan ook toegang tot of toegang tot uw gebruikersaccount met derden zult delen of delen.

20. Afwijzing van garanties

U BEGRIJPT EN GAAT UITDRUKKELIJK AKKOORD DAT:

• UW GEBRUIK VAN DE BCMENTOR-SERVICE EN -SOFTWARE IS VOOR EIGEN RISICO. DE
BCMENTOR-DIENSTEN EN -SOFTWARE WORDEN GELEVERD OP EEN ‘AS IS’ EN ‘AS AVAILABLE’
BASIS. BCMENTOR EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN,
LEIDINGGEVENDEN, WERKNEMERS, AGENTEN, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS WIJZEN
UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET,
MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES, GARANTIES EN
EIGENDOMSGARANTIES, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN
GEEN-INBREUK.

• BCMENTOR EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN,
LEIDINGGEVENDEN, WERKNEMERS, AGENTEN, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS GEVEN GEEN
GARANTIE DAT (i) DE BCMENTOR-DIENSTEN OF -SOFTWARE AAN UW VEREISTEN ZULLEN
VOLDOEN; (ii) DE BCMENTOR-DIENSTEN OF SOFTWARE ZULLEN ONONDERBROKEN, TIJDIG,
VEILIG OF FOUTLOOS ZIJN; (iii) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR
HET GEBRUIK VAN DE BCMENTOR-DIENSTEN OF -SOFTWARE ZULLEN NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN; (iv) DE KWALITEIT VAN ALLE PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DAT U HEBT GEKOCHT OF VERKREGEN DOOR U VIA DE BCMENTOR- DIENSTEN OF SOFTWARE VOLDOET AAN UW VERWACHTINGEN; EN (v) EVENTUELE FOUTEN IN DE SOFTWARE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.

• AL HET MATERIAAL DAT IS GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN VIA HET GEBRUIK
VAN DE BCMENTOR-DIENSTEN OF -SOFTWARE IS OP EIGEN DISCRETIE EN RISICO
TOEGANKELIJK, EN U ZAL UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR EN HIERBIJ
AFSTANDEN VAN ENIGE EN ALLE CLAIMS EN OORZAKEN TEN AANZIEN VAN UW HANDELING
COMPUTERSYSTEEM, INTERNETTOEGANG, DOWNLOAD- OF WEERGAVE-APPARAAT, OF
VERLIES VAN GEGEVENS DIE HET GEVOLG IS VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK
MATERIAAL.

• GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN
BCMENTOR OF VIA OF VAN DE BCMENTOR-DIENSTEN OF -SOFTWARE GEEFT ENIGE
GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE SERVICEVOORWAARDEN WORDT VERMELD.

• EEN KLEIN PERCENTAGE VAN DE GEBRUIKERS KAN EPILEPTISCHE AANVALLEN ERVAREN BIJ
BLOOTSTELLING AAN BEPAALDE LICHTPATRONEN OF ACHTERGRONDEN OP EEN
COMPUTERSCHERM OF BIJ GEBRUIK VAN DE BCMENTOR-SERVICE. BEPAALDE
OMSTANDIGHEDEN KUNNEN EERDER ONDETECTEERDE EPILEPTISCHE SYMPTOMEN
VEROORZAKEN, ZELFS BIJ GEBRUIKERS DIE GEEN GESCHIEDENIS HEBBEN VAN
VOORAFGAANDE AANVAL OF EPILEPSIE. ALS U, OF IEMAND IN UW FAMILIE, EEN EPILEPTISCHE STAAT HEEFT, RAADPLEEG DAN UW ARTS VOORDAT U DE BCMENTOR-SERVICE GEBRUIKT. STAAK HET GEBRUIK VAN DE BCMENTOR-DIENSTEN ONMIDDELLIJK EN RAADPLEEG UW ARTS ALS U ENIGE VAN DE VOLGENDE SYMPTOMEN ERVAART TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE BCMENTOR-SERVICE: DUIZELIGHEID, VERANDERDE VISIE, OOG- OF SPIERTREKKEN, VERLIES VAN BEWUSTZIJN, DESORIËNTATIE, ENIG WELKE ONGEWENSTE BEWEGING OF ZIEKTE.

21. Beperking van aansprakelijkheid

U BEGRIJPT EN GAAT UITDRUKKELIJK AKKOORD DAT BCMENTOR EN HAAR
DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEIDINGGEVENDEN, WERKNEMERS,
AGENTEN, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS JEGENS U NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ELKE
PUNITIEVE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF UNIEKE SCHADE, INCLUSIEF,
MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR WINSTVERLIES, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF
ANDER IMMATERIËLE VERLIES (ZELFS ALS BCMENTOR OP DE HOOGTE IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN
DERGELIJKE SCHADE), ALS GEVOLG VAN: (a) HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE
BCMENTOR-SERVICE TE GEBRUIKEN; (b) DE KOSTEN VAN DE AANKOOP VAN VERVANGENDE
GOEDEREN EN DIENSTEN; (c) ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW
TRANSMISSIES OF GEGEVENS; (d) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN EEN DERDE PARTIJ OP DE

BCMENTOR-SERVICE; OF (e) ENIGE ANDERE KWESTIE MET BETREKKING TOT DE BCMENTOR-
SERVICE.

22. Uitsluitingen en beperkingen

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING
OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE.
BIJGEVOLG ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN VAN SECTIES 19 EN 20 MOGELIJK
NIET OP U VAN TOEPASSING.

23. Let op

BCMentor kan u mededelingen doen, inclusief die met betrekking tot wijzigingen in de Servicevoorwaarden,
inclusief door maar niet beperkt tot e-mail, gewone post, sms, mms, sms, berichten op de BCMentor-diensten of
andere redelijke middelen die nu bekend zijn of hierna worden ontwikkeld. Dergelijke kennisgevingen worden
mogelijk niet ontvangen als u deze Servicevoorwaarden schendt door op een ongeoorloofde manier toegang te
krijgen tot de BCMentor Service. Uw instemming met deze Servicevoorwaarden houdt in dat u ermee instemt dat
u geacht wordt alle kennisgevingen te hebben ontvangen die zouden zijn afgeleverd als u op een geautoriseerde
manier toegang had gehad tot de BCMentor Service.

24. Handelsmerkinformatie

U gaat ermee akkoord dat alle handelsmerken, handelsnamen, servicemerken en andere BCMentor-logo’s en
merkkenmerken en product- en servicenamen, handelsmerken en eigendom zijn van BCMentor (de ‘BCMentor-Challenge merken’). Zonder voorafgaande toestemming van de BCMentor gaat u ermee akkoord de BCMentor-merken op geen enkele manier weer te geven of te gebruiken.

25. Algemene informatie

Volledige overeenkomst.
De Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en BCMentor en regelen uw gebruik van de
BCMentor-services, en vervangen alle eerdere versies van deze Servicevoorwaarden tussen u en BCMentor met
betrekking tot de BCMentor-services. Mogelijk bent u ook onderworpen aan aanvullende voorwaarden en
bepalingen die van toepassing kunnen zijn wanneer u bepaalde andere BCMentor-services, gelieerde services,
inhoud van derden of software van derden gebruikt of aanschaft.

Rechtskeuze en forum.
U en BCMentor zijn het erover eens dat de Servicevoorwaarden en de relatie tussen de partijen worden beheerst
door de wetten van Nederland zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen en dat alle
claims, rechtszaken of geschillen (ongeacht de theorie) die voortvloeien uit van of met betrekking tot de
Servicevoorwaarden, of de relatie tussen u en BCMentor, zal uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank in
Den Haag, Nederland. U en BCMentor komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de
rechtbank in Den Haag, Nederland, en komen overeen af te zien van alle bezwaren tegen de uitoefening van
jurisdictie over de partijen door dergelijke rechtbanken en tegen de locatie in dergelijke rechtbanken.

Verklaring van afstand en deelbaarheid van voorwaarden.
Het falen van BCMentor om enig recht of bepaling van de Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen,
houdt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling in. Indien een bepaling van de
Servicevoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, komen de partijen niettemin
overeen dat de rechtbank ernaar moet streven om uitvoering te geven aan de bedoelingen van de partijen, zoals
weergegeven in de bepaling, en de andere bepalingen van de Servicevoorwaarden blijven van kracht. volledige
kracht en effect.

Statuut van beperkingen.
U stemt ermee in dat, ongeacht een statuut of wet die het tegendeel beweert, elke claim of oorzaak van actie die
voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de BCMentor Services of de Servicevoorwaarden binnen één
(1) jaar na het ontstaan van een dergelijke claim of oorzaak van actie moet worden ingediend of voor altijd
uitgesloten worden. De sectietitels in de Servicevoorwaarden zijn alleen bedoeld voor het gemak en hebben geen
wettelijke of contractuele werking.

26. Overtredingen

Meld eventuele schendingen van de Servicevoorwaarden aan BCMentor Customer Care.